English
संपर्क
बाल मिञ मंडळ
ए-३०२, वरदलक्ष्मी, गोखले रोड, मुलुंड (पूर्व),
मुंबई-४०००८१
भ्रमणध्वनी: +९१ ९८२०३७३०३४
आपण जर देणगी देण्यास उत्सुक असाल तर आपला धनादेश / डि.डि. "बाल मिञ मंडळ सार्वजनिक गणेशोत्सव" ह्या नावाने वरील पत्त्यावर पाठवावा.